Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Oświadczenie dotyczące ochrony danych i wyjaśnienie, w jaki sposób dane respondentów będą traktowane jako ściśle poufne.

Firma INFO GmbH działa zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), wszystkimi innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a także standardami zapewnienia jakości ankiet internetowych
organizacji Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. (Niemieckie Branżowe Stowarzyszenie Badaczy Rynku i Spraw Społecznych),
Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (Grupa Robocza Niemieckich Instytutów Badań Rynkowych i Społecznych)
oraz wytycznymi ICC/ESOMAR.

Dane, które mogłyby zostać wykorzystane do zidentyfikowania respondentów, nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Wyniki badania zostaną przedstawione wyłącznie w formie anonimowej. Oznacza to, że nikt nie będzie w stanie określić na podstawie wyników badania, kto udzielił jakiej odpowiedzi. Używamy plików cookie do analizowania dostępu do naszej ankiety internetowej. Dane zebrane w ten sposób będą wykorzystywane w formie zanonimizowanej wyłącznie w celu oceny niniejszej ankiety i nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej. Uczestnictwo w tym badaniu jest całkowicie dobrowolne. Zarówno podczas wypełniania ankiety, jak i po jej zakończeniu respondent może poprosić o usunięcie jego odpowiedzi. W takim przypadku wszystkie jego odpowiedzi zostaną całkowicie usunięte.
Jeśli respondent życzy sobie, aby jego odpowiedzi zostały usunięte, powinien wysłać odpowiednią wiadomość e-mail na adres &#x1F4E7 mail@infogmbh.de.

Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych jest obowiązkiem następującej firmy:

INFO GmbH Market and Opinion Research
Schönholzer Str. 1A
13187 Berlin
www.infogmbh.de

Dr Holger Liljeberg (Dyrektor Zarządzający)
Axel Melsbach (Inspektor Ochrony Danych)